Uitgangspunten

Basisschool Het Driespan is een openbare basisschool met twee locaties die valt onder het bestuur van de Stichting Present. De twee locaties hebben samen rond de 400 leerlingen.Op de school zijn naast de directeur rond de dertig leerkrachten werkzaam tevens twee zorgcoördinatoren, een administratieve kracht en een concierge.
Op deze website willen we u laten zien hoe onze school werkt en wat ze te bieden heeft. Natuurlijk is het nog leuker als u een afspraak maakt om eens langs te komen. (zie ook onder inschrijving). Als deze Op deze webpagina’s willen  u daartoe overhaalt, voldoet hij in ieder geval aan onze verwachtingen.

Waar de school voor staat: uitgangspunten

De onderstaande tekst kunt u ook vinden in de Schoolgids (Hoofdstuk 3). U kunt deze downloaden via de pagina ‘downloads’ op deze site.

Visie op levensbeschouwing en school

Onze school is een openbare school. Onze school zorgt ervoor dat de leerlingen een veelzijdige ontwikkeling krijgen en draagt bij tot hun vorming, met aandacht voor de betekenis van en de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving

Kind en ontwikkeling

Als we spreken over ‘het kind’ dan bedoelen we niet een soort gemiddeld kind maar we bedoelen dan: ieder individueel kind.
Vandaar dat we proberen zoveel mogelijk ‘onderwijs op maat’ te geven. Ieder kind krijgt die aandacht die het nodig heeft. Kinderen die extra oefening nodig hebben, krijgen die en kinderen die meer aankunnen, geven we extra prikkels.

Onderwijs en opvoeding

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Juist regelmaat geeft het kind houvast en kansen. In welke mate de school de opvoeding ter hand kan en moet nemen, is misschien ook voor u een vraag. Moet de school zich alleen beperken tot de schoolvakken of hoort er inderdaad ook opvoeding bij? Moet je kinderen leren samenwerken en een eigen verantwoordelijkheid geven? Moeten ze iets weten van wat er in de wereld aan de hand is?

Onze school wil een gemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Samengevat geeft dit de volgende uitgangspunten:

1.       Opvoeden is een gezamenlijke opdracht voor ouders en school.
2.       Het is van groot belang samen te werken in de opvoeding. School en ouders moeten goede contacten onderhouden om te komen tot een gezamenlijke aanpak met als doel de aanpak effectief te laten zijn.
3.       De school heeft verwachtingen t.a.v. de basisvaardigheden van kinderen. Deze moeten voor de ouders duidelijk zijn. Een goede inschrijfprocedure en een duidelijke schoolgids geven daarbij houvast.
4.       De schoolregels en afspraken moeten voor iedereen duidelijk zijn en ook door iedereen  nageleefd worden  (grenzen stellen en consequenties aanvaarden).
5.       Om goed inzicht te krijgen en te behouden, moet  overleg gevoerd worden met andere partijen (BSO, peuterspeelzaal, logopedie, schoolarts, enz.).

Hoe benaderen we de kinderen

In de benadering van onze kinderen hanteren wij de volgende handelingsadviezen:

1.       We zorgen voor een veilige omgeving waar we elkaar met respect benaderen. Dit betekent dat de schoolregels en klassenregels duidelijk en bekend  zijn, maar ook dat de consequenties voor het overtreden van afspraken duidelijk zijn. (Zie hiervoor Kanjertraining, klassenregels en afspraken, protocol pesten en conflictgedrag.)
2.       De relatie tussen leerkracht en kind is respectvol. De leerkracht blijft altijd rustig en probeert kinderen zoveel mogelijk positief te benaderen. Humor is daarbij een bruikbaar en verfrissend instrument.
3.       We hanteren een duidelijke klassenmanagementstructuur. Regelmatig evalueren we het proces met de kinderen.
4.       We zorgen ervoor dat we onze kinderen goed kennen. Dit houdt in dat we ons verdiepen in de achtergronden en dat we samenwerken met ouders en eventuele andere partijen. Ook collegiale consultatie is in dit verband belangrijk.

We vinden dus dat:
*             kinderen verantwoording moeten leren dragen,
*             we kinderen veiligheid moeten bieden, maar we willen kinderen ook zoveel mogelijk zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam maken,
*             alle kinderen gelijkwaardig behandeld moeten worden,
*             we kinderen de kans moeten geven zich te ontwikkelen door om te gaan met materialen, leermiddelen en informatiebronnen,
*             kinderen moeten leren van fouten en conflicten,
*             we het eigene van ieder kind moeten respecteren en zijn of haar gevoelsleven, eigenwaarde en zelfvertrouwen moeten beschermen,
*             we kinderen moeten brengen tot een houding van respect voor anderen,
*             we het kind creatief moeten leren omgaan met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen van de dingen om zich heen.

Regels en afspraken

Een school is een maatschappij in het klein. Een maatschappij kan niet zonder regels en afspraken. Veel van deze afspraken zijn voor ieder begrijpelijk en we gaan er dan ook van uit dat iedereen binnen de school zich daaraan houdt. Overtreding van de regels is aanleiding om te komen tot een gesprek of sanctie. Bij het herhaaldelijk en fors overtreden van regels horen echter heldere en duidelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen en leerkrachten hun werk op een prettige manier kunnen uitvoeren. Wat doen we bij ernstig (grensoverschrijdend) gedrag.

1.       Wanneer we gedrag sanctioneren, spreken we van grensoverschrijdend gedrag.
2.       We hebben positief geformuleerde gedragsregels in de groep die regelmatig herhaald worden of in herinnering worden gebracht als de situatie daar aanleiding toe geeft.
3.       De Kanjertraining is behalve een lespakket ook een leidraad voor het omgaan met ongewenst gedrag. Wanneer kinderen storend of grensoverschrijdend gedrag vertonen, reageren we vanuit de strategie van de Kanjertraining:
–          Gesignaleerde gedrag benoemen (evt. met ‘pet’)
–          Effect van het gedrag op leerkracht, groep, onderwijssituatie benoemen
–          Is dat de bedoeling?
–          Ja? Dan volgt sanctie
–          Nee? Dan graag gedrag positief wijzigen (pet)
–          Bij verbetering gedrag complimenteren.
–          Bij herhaling negatief gedrag opnieuw benoemen en sanctioneren.

4.       Als het negatieve gedrag het functioneren van leerkracht of groep belemmert (verbale of fysieke agressie, niet ingaan op correctie door leerkracht) dan wordt de leerling naar de time-outplek verwezen. Zie protocol Time Out hieronder.
5.       D.m.v. Kanjertraining, gesprekken met kinderen, werken aan relatie, het tijdig inzetten van handelingsplannen en het onderhouden van goede contacten met ouders proberen we het gedrag positief te beïnvloeden en escalatie van de problematiek te voorkomen.