Uitgangspunten

Basisschool Het Driespan is een openbare basisschool met twee locaties die valt onder het bestuur van de Stichting Present. De twee locaties hebben samen rond de 400 leerlingen. Op de school zijn naast de directeur rond de dertig leerkrachten werkzaam tevens twee intern begeleiders, een administratieve kracht , vier onderwijsassistenten en op beide locaties een conciërge.
Op deze website willen we u laten zien hoe onze school werkt en wat ze te bieden heeft. Natuurlijk is het nog leuker als u een afspraak maakt om eens langs te komen.  Als deze webpagina’s u daartoe overhalen, voldoet de site in ieder geval aan onze verwachtingen.

Waar de school voor staat: uitgangspunten

Een structureel veranderende samenleving: consequenties voor het onderwijs

De (informatie)technologische revolutie verandert de samenleving ingrijpend en structureel. In de laatste 25 jaar heeft de informatisering zo’n hoge vlucht genomen dat ze voor een belangrijk deel het leven, met name dat van jongeren, bepaalt. Vandaag de dag is informatie voor iedereen op elk moment en overal beschikbaar. In een samenleving met een overweldigend informatieaanbod en steeds minder traditioneel houvast, bijvoorbeeld in de vorm van een godsdienst, zijn mensen voor de waarden waarop ze zich baseren steeds meer op zichzelf en elkaar aangewezen. De manier van werken verandert en door verdergaande technologisering zullen veel banen verdwijnen, zeker niet alleen de routinematige. Ambachtelijk werk, werk dat is gebaseerd op selectie en combinatie van informatie en werk dat grotendeels drijft op de interactie tussen mensen zullen blijven bestaan, evenals werk dat minder scholing vereist. De genoemde veranderingen beïnvloeden nu al de samenleving waarin kinderen opgroeien, maar de invloed die ze hebben op de maatschappij waarvan zij als volwassenen deel zullen uitmaken, wordt alleen maar groter. Het is zaak onze leerlingen daar goed op voor te bereiden. Dat gebeurt thuis, maar ook op school en op andere plaatsen waar ze leren, zoals de kinderopvang, sportverenigingen en culturele instellingen. Overigens speelt daarbij ook de trend dat de grenzen tussen deze instituties, net als die tussen werk en vrije tijd, langzamerhand vager worden en meer in elkaar gaan overlopen. Het huidige onderwijs zal nog sterker op de geschetste veranderingen moeten inspelen. Op dit moment ligt de nadruk in het onderwijs op kennisoverdracht en worden voornamelijk cognitieve prestaties gewaardeerd. In de toekomst blijft kennisoverdracht belangrijk, maar zal die meer in balans moeten worden gebracht met de twee andere hoofddoelen van het onderwijs: persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de maatschappij. Leraren zullen hun leerlingen op een motiverende manier moeten uitdagen zich te ontwikkelen tot flexibele, verantwoordelijke en sociale burgers. Ook zullen ze hen moeten voorbereiden op een leven waarin ze permanent zullen blijven leren. De maatschappelijke veranderingen vragen daarom. Uit deze visie op de samenleving volgt een aantal belangrijke speerpunten voor ons onderwijs.

Onderwijs prikkelt creativiteit en nieuwsgierigheid, leerlingen leren zich blijvend te ontwikkelen

De globaliserende maatschappij brengt vraagstukken met zich mee op het terrein van bijvoorbeeld migratie en duurzaamheid. Die vragen om innovatieve oplossingen uit verschillende vakgebieden. Het is belangrijk dat leerlingen leren hoe ze nieuwe informatie tot zich kunnen nemen en hoe ze die in wisselende situaties kunnen toepassen. De vaardigheden die leerlingen daarvoor nodig hebben, leren ze voor een belangrijk gedeelte op school. Onderwijs dat de creativiteit en de nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelt, helpt toekomstige volwassenen binnen en buiten bestaande kaders te leren denken en werken.

Onderwijs leert leerlingen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over de grenzen heen te kijken

De culturele diversiteit in de samenleving wordt steeds groter. Tegelijk is sprake van individualisering: burgers ontlenen hun identiteit steeds minder aan hun godsdienst. Op welke waarden baseren ze hun doen en denken? Ons onderwijs besteedt niet alleen aandacht aan de waarden van de Nederlandse samenleving en het voortbestaan van de rechtsstaat. Het brengt leerlingen ook sociale vaardigheden bij, evenals kennis van en begrip voor andere culturen. In het toekomstige onderwijs ligt de nadruk meer dan nu op leren deelnemen aan de democratische samenleving en respect voor elkaar hebben.

Onderwijs biedt leerlingen de kansen van de digitale wereld te benutten.

Toekomstgericht onderwijs maakt leerlingen digitaal vaardig en ‘mediawijs’. Dat is nodig, want ze leven in een wereld waarin nieuwe technologieën en digitale informatie van grote invloed zijn op het persoonlijke en werkende leven van iedereen. Het onderwijs biedt maatwerk en is relevant Het onderwijs dat we willen bieden stimuleert leerlingen vragen te stellen en zich verder te ontplooien. Het onderwijs moet kinderen prikkelen om hun capaciteiten niet alleen cognitief in te zetten, maar ook creatief en fysiek.

De kern van ons onderwijs

Bovenstaande geeft richting aan de kern waar het in ons onderwijs en in onze school om draait nl;

• werken aan persoonlijke ontwikkeling (zowel leerling als leerkracht)

• een vaste kern van basiskennis en -vaardigheden leren,

• die kennis en vaardigheden verdiepen of verbreden op basis van eigen mogelijkheden en interesses,

• vakoverstijgend leren, denken en werken

Persoonlijke ontwikkeling als centraal uitgangspunt voor het onderwijs

Persoonlijke kwaliteiten zijn en worden steeds belangrijker, zowel privé als op het werk. We beschouwen onze school – in het verlengde van wat kinderen en jongeren thuis en buiten school leren – als een oefenplaats om die kwaliteiten te ontwikkelen. De school helpt ze te ontdekken wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich tot anderen verhouden. De school stimuleert de nieuwsgierigheid en de creativiteit van leerlingen en leert ze ondernemend en flexibel te zijn.

Een kern van basiskennis en –vaardigheden leren

Om deel te kunnen nemen aan de samenleving heeft iedere leerling een basis aan kennis en vaardigheden nodig. Die basis verschaft hem of haar de benodigde kennis van de wereld. Daarom blijven bij ons taal en rekenen van groot belang. Daarnaast dienen ook Engels en digitale vaardigheden een plek in de basis te krijgen. Voor burgerschap moet wat ons betreft ook een ruimere plaats vrijgemaakt worden.

Taalvaardigheid en rekenvaardigheid

Het aanleren van taal en rekenen (inclusief wiskunde) blijft ook in de toekomst van groot belang. Wel zal het accent meer gericht zijn op de praktische toepassingen ervan. Rekenen en wiskunde bieden leerlingen een basis om logisch te redeneren en om te gaan met getallen, verhoudingen en basale statistiek. Engels is onmisbaar om toegang te krijgen tot de wereld.

Digitale vaardigheid

Leerlingen groeien op in een digitaal tijdperk en maken gemakkelijk gebruik van nieuwe (sociale) media. Daarmee spreekt het niet vanzelf dat ze weten hoe ze informatie van internet het beste kunnen verzamelen en duiden. Ook overzien ze niet altijd de gevaren en de marketingtechnieken van de online wereld. We vinden het van groot belang dat leerlingen kennis hebben van nieuwe technologieën en weten hoe ze die kunnen inzetten.

Maatschappelijke en sociale vaardigheid

Burgerschap moet een prominentere positie in de kern van ons onderwijs krijgen. Dat betekent meer aandacht voor sociale vaardigheden, vooral het tonen van respect voor anderen. Daarnaast dient het onderwijs leerlingen meer kennis van de rechtsstaat, democratische waarden en mensenrechten bij te brengen.

Kennis van de wereld

Ons onderwijs biedt leerlingen een vaste kern van essentiële kennis over de ‘wereld’. Hierbij maken we onderscheid in een drietal domeinen: natuur & technologie, mens & maatschappij en taal & cultuur. De domeinen zijn – naast de bovenstaande kennis en vaardigheden – het uitgangspunt om te beschrijven wat leerlingen in de kern moeten leren.