TPO Programma

Het zal duidelijk zijn dat Engelse taal op onze school een voorname plaats inneemt. (zie onder TPO.) Hiervoor zijn onderwijskundige argumenten, neuro-biologische argumenten en argumenten van politiek – economische en maatschappelijke aard aan te dragen.

Daarbij komt dat wij hier ook een relatie zien met de ’21st century skills’. Dit zijn vaardigheden die met name inspelen op een snel veranderende toekomst waarbij algemene vaardigheden als creativiteit, samenwerken, ICT geletterdheid, probleemoplossend vermogen en communiceren een cruciale rol spelen.

We vinden de beheersing van de Engelse taal ook van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aansluiting bij veel opleidingen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs wordt hierdoor eveneens sterk verbeterd.

Onze ambities zijn:

  1. Een doorlopende leerlijn ontwikkelen van groep 1 t/m 8 in het aanbod van in Engelse taal te geven vakken. (aanbod + 40%). De TPO stroom.
  2. De doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 in het aanbod aan Engelse taal scherper en verder uitwerken. De VVTO stroom.
  3. Het behalen van het Cambridge certificate door minimaal 75% van de leerkrachten.
  4. Het volgen van de resultaten op het gebied van Engels van oud-leerlingen in het VO en hierop een beter resultaat behalen dan de andere basisscholen.
  5. Het structureel opzetten van ‘stageplaatsen’ voor Engelse Pabo studenten.
  6. De samenwerking met de RSG Enkhuizen op het gebied van Engels verder uitbouwen zodat uiteindelijk ook een doorlopende lijn ontstaat met het VO.