Aanmelden nieuwe leerlingen

 

AANMELDEN EN TOELATEN NIEUWE LEERLINGEN OBS HET DRIESPAN

Leuk dat u interesse toont in onze school. Om aan te melden starten wij altijd eerst met een vrijblijvende kennismaking op één van onze twee locaties. Deze rondleidingen zijn in het voorjaar en het najaar op onze school. In de agenda/kalender vindt u de data. Het aanmeldformulier is verkrijgbaar op onze beide scholen.

Hieronder en op de foto, ziet u hoe het proces verder verloopt.

Aanmeldproces De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij:

· Administratie (administratieve procedures) thaila.dehaas@openbaaronderwijspresent.nl

· De intern begeleiders (intakeprocedure)

Flosbeugel: monique.boon@openbaaronderwijspresent.nl

Klaverweid: moniek.groeneveld@openbaaronderwijspresent.nl

· Directie (eindverantwoordelijk)

In de meeste gevallen verloopt dit als volgt:

· De ouders/verzorgers melden een kind aan bij de school en locatie naar wens.

· Ouders/verzorgers melden zich eerst aan voor een rondleiding, zie voor data in de agenda van de website.

· De ouders/verzorgers vullen het aanmeldformulier in waarna verder onderzoek naar passend onderwijs zal plaats kan vinden.

· Als het om een kind van een andere basisschool gaat wordt u gevraagd of er al een gesprek met de directeur van die basisschool heeft plaatsgevonden.

· Bij aanmelding worden de ouders/verzorgers gevraagd of zij ermee instemmen dat er contact wordt opgenomen met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de huidige school voor overdracht.

· Er wordt een intake afspraak gemaakt met één van de intern begeleiders, zij bespreekt met u uw kind door en vraagt naar interesses en (onderwijs)behoeften.

· Binnen uiterlijk 8 weken* wordt door de directeur en intern begeleider aangegeven of de leerling op onze school geplaatst kan worden.

· 4 weken voor de zomervakantie worden er geen nieuwe aanmeldingen aangenomen, deze worden na de zomervakantie in behandeling genomen.

· 2 weken voor de kerstvakantie laten wij geen vierjarigen instromen in de kleutergroepen, zij starten in januari.

· 4 weken voor de zomervakantie laten wij geen vierjarigen meer instromen in de kleutergroepen. Zij starten na de zomervakantie. *in sommige gevallen zullen we uitwijken naar 10 weken

· De toelating tot onze school is een feit geworden als het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier is ingeleverd en u een inschrijvingsbevestiging heeft ontvangen van onze administratie via de mail.

· Vlak voor de startdatum, ontvangt uw kind wat start in groep 1 een uitnodiging door middel van een welkomskaart, uw kind moet op dat moment wel zindelijk zijn.

· In principe worden de nieuwe leerlingen geplaatst in een groep waarin zij gezien hun leeftijd en ontwikkeling thuishoren. Voor verder criteria zie foto.

NB. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling wordt er gezocht naar een passende plek. Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt altijd een warme overdracht plaats met de voorschoolse voorziening of de vorige school. Is uw kind nog niet zindelijk op de startdatum: samen met de huisarts of schoolarts en de school zoeken we naar een oplossing, geef dit aan bij één van de intern begeleiders tijdens het intakegesprek.